OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího.
Prodávajícím je Ludmila Djemel, U Smolnic 149/16, 15400 Praha 5, IČO 44871881 (dále jen „prodávající“). Nejsem plátce DPH.
Kupujícím se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí zákazník – fyzická nebo právnická osoba.
Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu, jejímž předmětem je prodej e-booků, on-line kurzů, konzultací, seminářů, a individuálních služeb, kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek www.fengshuiporadenstvi.cz (dále jen „předmět koupě“).

Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením.

PŘEDMĚT SMLOUVY A OBJEDNÁVKA

Předmětem smlouvy je prodej e-booků, on-line kurzů, konzultací, seminářů, a individuálních služeb. Jejich specifikace a jednotlivé varianty, včetně jejich obsahu, jsou uvedeny na webových stránkách www.fengshuiporadenstvi.cz.

DODACÍ PODMÍNKY

* přístup k nehmotnému zboží, jako jsou e-booky nebo online kurzy získáte po uhrazení platby prostřednictvím odkazu ke stažení v potvrzovacím e-mailu
* semináře nebo konzultace se konají v domluveném termínu
* při objednávce je potřeba provést platbu předem na účet nebo kreditní kartou – zboží bude odesláno až po přijetí platby

Termíny zahájení on-line programů a kurzů, včetně živých akcí nebo zpřístupnění videí budou předem zveřejněny na webových stránkách.

Doplňující informace, týkající se objednávky, získáte na emailové adrese djem@lo-pan.cz
U on-line kurzů po objednání a plném uhrazení platby, nejpozději v den zahájení kurzu, obdrží kupující emailem přístupové údaje do členské sekce kurzu.
V případě workshopů a seminářů obdrží kupující po uhrazení platby informace o místě a čase konání akce.
Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky provedené na webové adrese www.fengshuiporadenstvi.cz . Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje převzít předmět koupě a uhradit kupní cenu.
Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.fengshuiporadenstvi.cz a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

OSTATNÍ

* odesláním objednávky souhlasíte s našimi Obchodními podmínkami
* nejsme plátci DPH
Platbu je možné provést bankovním převodem na bankovní účet uvedený v daňovém dokladu, případně platební kartou.
Platba kartou je napojena na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a on-line bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.
Při úhradě bankovním převodem je nutné uvést variabilní symbol uvedený ve výzvě k úhradě, jinak není možné identifikovat přijatou platbu.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

*e-booky nejsou vratitelné

* on-line kurzy – Při koupi on-line kurzu má klient nárok na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu a na vrácení peněz do doby než začne službu čerpat

* konzultace – Při koupi individuální konzultace má klient nárok na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu a na vrácení peněz do doby než začne službu čerpat, nejpozději však do 30ti dnů od zakoupení. Čerpáním se v tomto případě rozumí domluvení termínu konzultace
Odstoupení od smlouvy, vznesené po započatém čerpání individuální konzultace nebo vznesené po 31. dni od zakoupení této služby, není prodávající povinen přijmout.

* živé semináře a workshopy – Při zrušení jeho účasti e-mailem 14 – 7 dní před konáním zvolené události, obdrží kupující zpět 50% účastnického poplatku. Při zrušení jeho účasti e-mailem méně než 7 dní před konáním zvolené události, nebo neúčastí na akci, nebude zaplacené kurzovné vráceno.

Odstoupení od smlouvy je nutné provést elektronickou formou na e-mail: djem@lo-pan.cz

ZABEZPEČENÍ PŘÍSTUPŮ

Přístup k uživatelskému účtu on-line kurzu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadává kupující v přihlášce, jsou nezbytné pro jeho identifikaci. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím. Osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám. Účastníci vzdělávacích akcí tímto souhlasí se zpracováním svých uvedených osobních údajů a zasíláním informací a pozvánek od FENG SHUI s.r.o. k tématu Feng Shui.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2023

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

You have Successfully Subscribed!